GDPR

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dodavatelé a odběratelé – přímý prodej 

Správce:                      S.A.M. Holding s.r.o. 

                                    se sídlem Trotinka 375, 507 71  Miletín, IČ: 65228022

                                    zastupená jednatelem panem Jaroslavem Šimkem 

                                    dále také jen správce

Správce tímto informuje své obchodní partnery z řad dodavatelů a odběratelů (dále také jen „subjekt údajů“ nebo „smluvní partner“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Správce. Správce zpracovává údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění níže uvedených stanovených účelů.

Plnění povinností z uzavřené smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu:

V souvislosti s plněním smluvních povinností Správce jsou dále plněny zákonné povinnosti (uchovávání daňových a účetních odkladů) a získané osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem oprávněných zájmů Správce, zejména za účelem kontroly a doložitelnosti plnění, možnosti vymáhání pohledávek a uplatňování právních nároků, nabídek ve formě přímého marketingu či ověřování bonity.

Záznamy se uchovávají nejméně po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu, není-li Správci zákonem (zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňové a účetní předpisy) uloženo jejich uchování po dobu delší.

  1. Souhlas ke zpracování osobních údajů

Údaje mohou být dále zpracovány na základě souhlasu ke zpracování osobních údajů, byl-li udělen. Souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Subjekt údajů bere na vědomí, že je-li součástí smlouvy uzavřené se Správcem souhlas ke zpracování osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů, pak tento s účinností ke dni 25. 5. 2018 pozbyl platnosti a Správce tedy na základě takového souhlasu žádné zpracování osobních údajů neprovádí. 

  1. Obecné informace o zpracování osobních údajů

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam Správce poskytne na vyžádání.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (tj. země mimo EU a Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) ani mezinárodní organizaci. Výjimkou jsou případy, kdy je předání těchto osobních údajů nutné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům (příjemci), které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání osobních údajů, a to za podmínek stanovených zákonem.

  1. Práva subjektu údajů související se zpracováním

Subjekt údajů má právo:

  1. Kontaktní údaje Správce

Název: S.A.M. Holding s.r.o. 

Sídlo:  Trotinka 375, 507 71  Miletín

Kontaktní osoba: Jaroslav Šimek

  1. Aktualizace

Subjekt údajů bere na vědomí, že jakékoliv aktualizace těchto informací budou správcem zveřejněny na adrese: www.samholding.cz.   Správce není povinen o těchto aktualizacích informovat jiným způsobem.

Zpracovano ke dni 25. 5. 2018